หน้าแรก | กระดานข่าว | บ้านปะการัง | ห้องภาพ | ทำเนียบรุ่น | งานอนุรักษ์ฯ | FAQ |กำเนิดโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมใต้ทะเลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อันเปรียบเสมือนเพชรน้ำหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทย เสี่ยงต่อการถูกทำลายจากกิจกรรมรูปแบบต่างๆ จำนวนมาก

ดังนั้นทางกองทัพเรือ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมป่าไม้ กรมประมง จังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษาในวันที่ 4 กรกฏาคม 2536

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ให้เป็นไปในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ดังนี้

โครงการซ่อมแซมและวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะบอน เกาะตาชัย รวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยปีละ 300 ทุ่น
โครงการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ทะเล
จัดทำแผนที่เดินเรือในแนวปะการังของหมู่เกาะต่างๆ อาทิเช่น หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น
จัดทำหนังสือคู่มือ "พืชและสัตว์ในแนวปะการัง" โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36
อาคารศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ บริเวณฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในทะเล แนะนำการท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างปลอดภัย
 

 ThaiDive.Org - all rights reserved.

[Last update : 19/11/2011]